GEGEVENSBESCHERMING

Accell Bike Parts GmbH hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

We hechten grote waarde aan het respecteren en beschermen van uw privacy door te handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").  Daarnaast hanteren wij de volgende algemene beginselen van privacy- en gegevensbescherming:

 1. We beperken het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens tot de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben;

 2. Wij verwerken persoonsgegevens alleen op basis van een rechtsgrondslag die de uitvoering van een contract, ons gerechtvaardigd belang of, in bepaalde omstandigheden, uw uitdrukkelijke toestemming kan omvatten;

 3. We zullen transparant en duidelijk zijn over wanneer, hoe en waar we persoonsgegevens verwerken;

 4. We passen de normen "Privacy by Design" en "Privacy by Default" toe en beoordelen de mogelijke impact van bestaande of nieuwe producten of diensten op de privacyrechten van betrokkenen;

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en we zullen voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden voor het bewaren van gegevens.
Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Het bevat belangrijke informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken (hieronder gedefinieerd) en legt uw wettelijke rechten uit (in volledige transparantie en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving) wanneer u onze website ("website") bezoekt (www.xlc-parts.com), en/of producten van ons als klant ("klant") koopt.  Wanneer we verwijzen naar "verwerking" van persoonsgegevens, bedoelen we elk gebruik van uw persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, doorsturen en verwijderen.


Wie zijn wij?

Accell Bike Parts GmbH Max-Planck-Str. 6
697526 Sennfeld Duitsland tel.: +49 9721 6501-0 e-mail: info@xlc-parts.com

Geregistreerd in Duitsland onder het handelsregisternummer HRB 5976 bij de registerrechtbank Schweinfurt. Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, neem dan contact met ons op via e-mail: (lars@ebertz-datenschutz.de).

Welke informatie verzamelen we over u?

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid zijn persoonsgegevens alle informatie waarmee we u direct of indirect kunnen identificeren ("Persoonsgegevens").

De persoonsgegevens die we over u verzamelen, omvatten het volgende:

 1. Contactgegevens van u. Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  We kunnen ook de contactgegevens van uw contactpersonen voor noodgevallen/verzekeringen van u verzamelen. Dit omvat hun naam, mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

 2. Informatie die automatisch wordt verzameld. Technische informatie, waaronder uw IP-adres en browsertype en -versie, die we kunnen verzamelen wanneer we cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën op onze website en in onze apps gebruiken die informatie verzamelen over het gebruik van onze website of apps. Voor meer informatie kunt u naar beneden scrollen naar ons Cookiebeleid.

 3. Informatie over uw gebruik van onze (online) diensten of de aankoop van producten. Dit omvat gegevens over de pagina's die u bezoekt en de producten en diensten die u leuk vindt.

 4. Details van wedstrijden. De informatie die we verzamelen wanneer u deelneemt aan een enquête, wedstrijd, promotie of wedstrijd die we van tijd tot tijd organiseren.

 5. Uw recensies. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses, en product- of evenementrecensies die u op onze website of app plaatst of online of via sociale media met ons deelt.

 6. Communicatiegegevens. Uw verzoeken, uw klachten en alle andere gegevens die we ontvangen wanneer we met u communiceren via e-mail, telefoon, online of via sociale media.

 7. Informatie verzameld via andere bronnen. We kunnen informatie verzamelen uit commercieel beschikbare bronnen zoals gegevensverzamelaars en openbare databases. We kunnen deze informatie (bijv. naam, interesses, openbaar waargenomen gegevens) combineren met de informatie die we van u verzamelen om onze communicatie op u af te stemmen en onze diensten en producten te verbeteren, en kunnen indien wettelijk vereist afzonderlijk uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

 

Verzameling van uw gegevens en hoe we deze gebruiken

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.  Om onze verplichtingen uit hoofde van een tussen u en ons gesloten contract na te komen en om u te voorzien van de informatie en diensten die u hebt aangevraagd, inclusief de afhandeling van uw vragen, vragen of klachten. Om een wedstrijd, wedstrijd of promotie te ontwikkelen en te beheren waaraan u mogelijk hebt deelgenomen, om de promotie uit te voeren en om contact met u op te nemen als u wint. Als het mogelijk is om online producten te bestellen, slaan we deze gegevens op om uw aankopen te beheren en te verwerken.

 2.  Voor onze legitieme commerciële belangen. We kunnen uw persoonsgegevens (zowel op geaggregeerde als individuele basis), zoals uw contactgegevens, account- en elektronische identificatiegegevens, gebruiken om onze producten en diensten te promoten en om contact met u op te nemen voor marketing- of andere commerciële doeleinden als u een bestaande klant bent.  We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om de kwaliteit van onze producten en diensten te analyseren en te verbeteren, om u als klant te begrijpen en om u een betere gebruikerservaring te bieden. Dit stelt ons in staat om persoonlijke profielen aan te maken en te beoordelen wat u mogelijk interesseert, de effectiviteit van de advertenties die we u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen, en relevante advertenties te bieden.

  We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere legitieme commerciële belangen, zoals het samenstellen van geaggregeerde statistieken over de gebruikers van onze Diensten, ter ondersteuning van beveiliging en fraudepreventie, om onze website en apps te beheren en voor interne activiteiten (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistieken en enquêtedoeleinden), voor systeemintegriteitsdoeleinden (bijv. het voorkomen van hacking, spamming, enz.), om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Diensten, om onze bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om bedrijfsbeleid en -procedures uit te voeren, om ons in staat te stellen zakelijke transacties zoals fusies, verkopen, desinvesteringen, reorganisaties, overdrachten van activa of bedrijven, overnames, faillissementen of soortgelijke gebeurtenissen, of voor andere legitieme zakelijke doeleinden die onder de toepasselijke wetgeving vallen, zijn toegestaan.

 3. Gebruik van informatie op basis van uw toestemming We kunnen de persoonsgegevens die zijn uiteengezet in de subsectie "Speciale categorieën van persoonlijke gegevens" hierboven (bijv. gezondheidsgegevens) gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, maar alleen nadat we uw toestemming hebben verkregen om dit te doen.

  We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingcommunicatie (op basis van uw profielen) via e-mail, sms of andere elektronische middelen, maar we zullen dit alleen doen nadat we uw toestemming hiervoor hebben verkregen of als we een andere wettelijke basis hebben om dit te doen.

 4. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Alle informatie waarnaar hierboven wordt verwezen in de sectie "Welke informatie verzamelen we over u?" kan worden gebruikt om redelijke zakelijke gegevens bij te houden, om te voldoen aan wettige verzoeken van overheidsinstanties en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of als anderszins vereist door de wet.

Gegevensverzameling van kinderen: We staan niet toe dat kinderen zich registreren op onze websites en/of apps als ze jonger zijn dan de wettelijke leeftijdsgrens.  We zullen toestemming van de ouders vragen voor kinderen die deelnemen aan onze ervaringen en evenementen.


Openbaarmaking van uw informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met:

 1. Aan bedrijven of gelieerde ondernemingen van Accell Group in het kader van het leveren van onze producten en diensten of voor interne doeleinden zoals IT.

 2. Externe dienstverleners die ons diensten verlenen zoals websitehosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderafhandeling, levering van informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, e-mailbezorging, CRM, evenementenbeheer, marketinginformatie, auditing, fraudedetectie en andere diensten van derden.

 3. Toegestane derden die onderworpen zijn aan uw toestemming of verzoek om dit te doen, bijvoorbeeld om u marketingcommunicatie te sturen, in overeenstemming met uw keuzes, als u ervoor hebt gekozen om dit te delen.

 4. Andere partijen die wij nodig achten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, om te reageren op verzoeken van autoriteiten of om andere juridische redenen en om onze rechten te beschermen.

 5. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture of andere verkoop (deel) van ons bedrijf, activa of aandelen.

 

Andere websites

Onze websites kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites van derden, zoals websites van onze partnernetwerken (bijv. de detailhandelaren die onze producten verkopen), sociale media-netwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze websites of hun inhoud. Raadpleeg het privacybeleid van de respectieve externe providers voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Dealers

Klanten kopen de meeste van onze producten en diensten bij erkende dealers en andere wederverkopers. Deze dealers en wederverkopers zijn onafhankelijke bedrijven.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van klantgegevens door erkende dealers en andere wederverkopers. Dealers en wederverkopers verstrekken ons uw persoonlijke gegevens in verband met de verkoop van onze producten en diensten op eigen verantwoordelijkheid (bijv. voor garantiedoeleinden). Lees hun toepasselijke privacyverklaringen voor meer informatie.

Overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of in landen die een adequaatheidsbesluit hebben ontvangen van de Europese Commissie.

Als wij uw gegevens overdragen aan bedrijven buiten (i) de EER of (ii) landen die geen adequaatheidsbesluit hebben, zullen wij met de ontvangende partij de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen overeenkomen en ervoor zorgen dat indien nodig aanvullende waarborgen worden getroffen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij een langere periode nodig is om:

 1. voor de naleving van een wettelijke bewaartermijn of andere toepasselijke wettelijke verplichting;

 2. uw persoonsgegevens op te slaan in verband met een juridisch proces.

Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn worden verwijderd, maken wij gebruik van bewaaroverzichten per land.

Hoe beveiligen we klantgegevens?

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Accell Group van groot belang. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik, toegang, openbaarmaking of onopzettelijke of onwettige vernietiging en verlies.

We nemen stappen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Daarnaast zorgen we er contractueel voor dat derden die uw persoonsgegevens verwerken uw persoonsgegevens op dezelfde manier beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met dit privacybeleid.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren:

Uw recht op informatie

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht om bepaalde informatie te verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens en toegang tot deze gegevens. Houd er rekening mee dat dit recht onderhevig is aan uitzonderingen.

Uw recht op rectificatie

Als de persoonsgegevens die we over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om rectificatie te vragen.

Uw recht op het verwijderen van uw gegevens

U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer we deze niet langer nodig hebben of wanneer u uw toestemming intrekt (indien van toepassing).

Uw recht op beperking van de verwerking

U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van deze P-specifieke gegevens betwist of bezwaar tegen ons maakt. 

Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen en te hergebruiken (in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat) of om ons te vragen deze door te geven aan een derde partij van uw keuze.

Uw recht om bezwaar te maken

U kunt ons vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens en we zullen dit doen als we:

 1. vertrouwen op onze eigen legitieme belangen of die van iemand anders om uw P-gegevens op te slaan, tenzij we dwingende rechtsgronden voor de verwerking kunnen aantonen; of

 2. verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Als we ons baseren op uw toestemming (of expliciete toestemming) als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.  Houd er echter rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking.

Uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u zich zorgen maakt over enig aspect van onze privacypraktijken, inclusief hoe we met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u dit melden aan uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Houd er rekening mee dat sommige van de bovenstaande; Rechten kunnen beperkt zijn als we een hoger belang of wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens te blijven overnemen.

Contact en klachten

Het primaire aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot dit privacybeleid, inclusief een verzoek om de rechten van de betrokkene uit te oefenen, is onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de landelijke vertegenwoordiger voor privacy:

Per e-mail: lars@ebertz-datenschutz.de  Telefonisch: +49 2778 6969 10 Postadres: L-E-C.COM GmbH, attn. Dipl.-Ing. Lars Ebertz, Lubergstraße 2, 35756 Mittenaar (Duitsland)

LET OP

Als u een klacht hebt of bezorgdheid bent over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan in eerste instantie contact met ons op en we zullen proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

 

Gegevensverzameling op deze website

We gebruiken onder andere tools van bedrijven gevestigd in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan en verwerkt in deze derde landen. We willen erop wijzen dat in deze landen geen enkel niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens over te dragen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en zijn bedoeld om uw apparaat niet te beschadigen. Ze worden ofwel tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessie cookies) of permanent (permanente cookies). Sessie cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze functies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lit. f van de AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 par. 1 lit. a van de AVG en § 25 par. 1 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz)); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser mogelijk maakt. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Voor zover cookies worden gebruikt door derden of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

OneTrust-toestemmingsbeheer

Wij bieden u de mogelijkheid om in detail te beslissen in welke gevallen u toestemming wilt geven voor tracking via cookies en andere technologieën - met als doel inhoud weer te geven die voor u relevant is en aanbiedingen die op u zijn afgestemd.

De verwerking van uw gegevens voor de hier genoemde doeleinden is deels gebaseerd op gerechtvaardigd belang, maar in sommige gevallen hebben wij ook uw toestemming nodig. Hiervoor gebruiken we het Consent Management Platform (CMP) van OneTrust, LLC, 1350 Spring St NW, Atlanta, GA 30309 VS, als verwerker.

Het CMP van Onetrust stelt u in staat om ons een gegevensbeschermingsconforme en zelfbepaalde toestemming te geven voor de verwerking van uw gegevens en deze op elk moment in te trekken. U kunt ook bezwaar maken tegen gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang. Meer informatie over gegevensbescherming en het CMP van Onetrust vindt u hier: https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/

Plugins +analysetools en reclame

Google Tag Manager

We maken gebruik van Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool die wordt gebruikt om tracking- of statistiektools en andere technologieën op onze website aan te bieden. Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient alleen voor het beheer en de weergave van de tools die via hem zijn geïntegreerd. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres dat ook kan worden overgedragen aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. a van de AVG en § 25 par. 1 van het TTDSG, voor zover toestemming bestaat voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de exploitant van de website in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De exploitant van de website ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Verder kunnen we met Google Analytics onder andere: De muis- en scrollbewegingen en -klikken registreren. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets aan te vullen en maakt gebruik van machine learning-technologieën bij de data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor het analyseren van gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a van de AVG en § 25 par. 1 van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van bestellingen

We hebben een contract gesloten met Google voor de verwerking van bestellingen en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen, die worden aangeboden door Google, voor de uniforme presentatie van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan ervaart Google dat deze website is bezocht via uw IP-adres. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. a van de AVG en § 25 par. 1 van de TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld DeviceFingerPrinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaliter naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Web Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. f van de AVG. Mits een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. a van de AVG en § 25 (1) van het TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van het TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker toegang krijgt tot de website. Geëvalueerd voor analyse reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik door geautomatiseerde spionage en SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. a van de AVG en § 25 par. 1 van de TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld device fingerPrinting) in de zin van het TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het privacybeleid van Google en de servicevoorwaarden van Google via de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://policies.google.com/terms?hl=nl.

YOTPO BEOORDELINGEN

Op basis van onze legitieme belangen (bijv. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 par. 1 lift. f. van de AVG), gebruiken we de App Yotpo van de provider Yotpo, 33 West 19th Street, 5th Floor, New York, NY 10011 VS (https://www.yotpo.com) binnen ons online aanbod om de inhoud en diensten ervan te gebruiken om aankopen te evalueren. Voor dit doel geven we persoonlijke gegevens van onze klanten die een aankoop hebben gedaan door aan het genoemde bedrijf.

De frequentie van onze nieuwsbrief is afhankelijk van hoe vaak we nieuwe relevante inhoud voor u hebben, maar meestal ontvangt u 1-4 keer per maand e-mails.

Status van deze gegevensbeschermingsverklaring (7 september 2022)

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien.  Elke wijziging wordt van kracht op het moment van publicatie op de website.